укр | рус
ФАЙЛОВИЙ СЕРВЕР
Логiн:
Пароль:
M U
АРХІВ НОВИН
< >
НОВИНИ » ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку для працівників ДНЗ ХВПУ № 6
29.01.2015
Річниця бою під Крутами - події
29 січня 2015 року  до  річниці бою під Крутами - події, яка набула для українського народу символічного значення.
22.01.2015
Змагання з волейболу
21.01.2015 відбулася товариська зустріч змагань з волейболу серед збірних команд працівників та учнів училища.
22.01.2015
День Соборності України
22.01.2015 до Дня Соборності України у ДНЗ ХВПУ № 6 викладачем історії Айгин Т.О. були проведені інформаційні 10-хвилинки та година спілкування.
ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку для працівників ДНЗ ХВПУ № 6І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

В училищі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

Метою цих Правил є визначення обов'язків педагогічних1 та інших працівників училища, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній трудовий розпорядок в училищі. Зазначені норми закріплені в Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку, у відповідності з якими трудовий колектив училища затверджує за поданням адміністрації і профспілкового комітету свої правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

П. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники училища приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами відповідно до чинного законодавства.

При прийнятті на роботу адміністрація зобов'язана зажадати від особи, що працевлаштовується:

а) надання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред'явлення паспорта, копії ідентифікаційного номера. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної гвардії України, служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу, РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред'являють військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 293.

Працівники училища можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

Прийняття на роботу оформляється наказом директора училища, який оголошується працівнику під розписку.

На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника  за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від             29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в училищі.

Відповідність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на інспектора з кадрів та спецобліку.

Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор училища зобов'язаний:

а)  роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці на робочому місці, де він буде працювати, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в)  визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г)  проінструктувати працівників з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації училища допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

Припинення трудового договору оформляється наказом директора училища.

Адміністрація училища зобов'язана в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

III.ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 

Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

Працівники училища зобов'язані:

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту  і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей дошкільного віку, учнів та студентів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу.

Працівники училища в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

Медичне обслуговування училища забезпечується місцевим органом охорони здоров'я.

Педагогічні працівники училища повинні:

а)  забезпечувати   умови  для   засвоєння   учнями  навчальних   програм   на  рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

в) виховувати повагу до батьків, культурно-національних; духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г)  готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

д) додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

е)  захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

Коло обов'язків (робіт), що виконує кожний працівник за своєю спеціальністю , кваліфікацією чи посадою, визначається інструкціями і положенням в установленому порядку, а також статутом училища.

Завідуючими кабінетами призначаються викладачі відповідних предметів директором училища.

Завідуючий навчальним кабінетом забезпечує правильне використання кабінету відповідно до навчальної програми, вживає заходів щодо обладнання і поповнення кабінету навчальними посібниками, відповідає за збереження обладнання кабінету;

Бібліотекар допомагає учням у виборі літератури , проводить виховні засоби, вживає заходів щодо поповнення книжкового фонду бібліотеки, відповідає за його збереження.

Секретар-друкарка виконує машинописні роботи, веде діловодство, архів училища.

Лаборант працює під безпосереднім керівництвом завідуючого відповідним навчальним кабінетом, своєчасно готує обладнання і апаратуру для лабораторних практичних робіт, відповідає за утримання в порядку довіреного йому обладнання.

Інженер з техніки безпеки здійснює контроль за додержанням в училищі діючого законодавства, інструкцій, правил та норм з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки.

Розроблює проекти планів по покращенню умов охорони праці.

Вивчає умови праці на робочих місцях, приймає участь у перевірці технічного стану обладнання, здійснює контроль за роботою вентиляційних систем.

Розробляє інструкції з охорони праці і техніки безпеки, проводить  інструктажі працівникам і учням училища.

Розслідує та аналізує випадки виробничого та побутового травматизму, складає акти і веде їх облік.

Інспектор з кадрів та спецобліку:

Веде облік особистих справ і трудових книжок працівників училища та необхідну документацію по кадрам. Оформлює прийом, переводи, звільнення працівників згідно з трудовим законодавством.

Складає звіти про роботу з кадрами:

Веде облік військовозобов'язаних та допризовників.

Секретар учбової частини:

Веде облік особистих справ учнів, діловодство та архів.

 

IV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ УЧИЛИЩА

 

Адміністрація училища зобов'язана:

забезпечити додержування вимог Статуту училища, правил внутрішнього  розпорядку, посадових інструкцій;

правильно організувати роботу працівників відповідно до їхнього спеціального завдання та кваліфікації;

всіляко зміцнювати трудову і виробничу дисципліну.

З метою забезпечення чіткості, конкретного та дієвого управління закріпити за директором та його заступниками такі ділянки роботи.

Функціональні обов'язки адміністрації:

Директор училища:

Забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені училища.

Розпоряджується в установленому порядку майном училища і коштами, затверджує кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунок в установах банку, є розпорядником кредитів.

Видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження обов'язкові для всіх працівників училища.

Організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом та результатами, відповідає за ефективність роботи педагогічного колективу.

Призначає та звільняє своїх заступників, педагогічних працівників і визначає їх функціональні обов'язки.

За погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, і визначає функціональні обов'язки працівників училища.

Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм та методів навчання та виховання.

Доводить до відома педагогічних працівників у кінці навчального року ( до надання відпустки) педагогічне навантаження на наступний рік.

Видає заробітну плату у встановлений строк , надає відпустки всім працівникам училища згідно заяв працівників.

Забезпечує умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створює здорові умови праці.

Виконує державне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників.

Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, дотримується умов колективного договору.

Формує контингент учнів, забезпечує їх соціальній захист.

Заступник директора з виховної роботи:

Організовує виховну (методичну, культурно-масову і позакласну роботу);

Координує виховну роботу класних керівників, майстрів виробничого навчання,

Складає графік чергування педагогічних працівників в училищі.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи :

Здійснює планування виробничого навчання і виробничої практики учнів,

Проводить роботу з підбору, розстановки і виховання майстрів виробничого навчання.

Надає методичну і практичну допомогу педагогічним працівникам.

Організовує проведення атестації педагогічних працівників, роботу приймальної комісії.

Заступник директора з навчальної роботи:

Організовує процес навчання.

Визначає робоче місце педагогічного працівника , своєчасно доводить до відома розклад занять, контролює дотримання розкладу занять з боку педагогів і учнів.

Допомагає організовувати методичну роботу викладачів і вдосконалення їх знань з предмету і методики викладання.

Організовує роботу з підвищення методичного і професійного рівня викладачів,

їх перепідготовку і атестацію, випускні та перехідні іспити теоретичних занять Забезпечує контроль за успішністю і відвідуванням учнів занять.

Старший майстер:

Керує навчально-виробничою діяльністю майстрів виробничого навчання та здійснює організаційні заходи щодо підвищення кваліфікації і стажування майстрів виробничого навчання.

Організовує оснащення навчальних майстерень обладнанням, інструментом і технологічною документацією.

Контролює підготовку майстрів виробничого навчання до уроків виробничого навчання, дотримання норм і правил охорони праці ,безпеки виконання робіт і протипожежних засобів у майстерні.

Складає угоди на проходження учнями виробничої практики спільно з представниками підприємств і майстрами виробничого навчання, визначає навчально-виробничі роботи, робочі місця.

Контролює дотримання майстрами виробничого навчання і працівниками майстерень правил внутрішнього розпорядку.

Зав. господарською частиною:

Забезпечує господарське обслуговування навчально-виробничої діяльності училища.

Контролює роботу підлеглих служб.

Організовує роботу складського господарства, створює умови для належного зберігання і цілості.

Головний бухгалтер :

Здійснює організацію бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності училища і контроль за використанням і цілістю матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та контроль за товарно-матеріальними цінностями, грошовими коштами і основними засобами, вчасно проводить операції, зв'язані з їх рухом.

 

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТОВУВАННЯ

 

Для адміністрації та служб училища установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку з додержанням тривалості робочого тижня. В святкові дні встановлюється графік відповідального чергування адміністрації.

Педагогічні працівники працюють згідно розкладу занять.

Педагогічним працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов'язків.

В межах робочого дня педагогічні працівники училища повинні вести всі види навчально-методичної  роботи відповідно до посади, навчального плану.

При відсутності викладача або іншого працівника училища адміністрація зобов'язана терміново вжити заходів щодо його заміни іншим викладачем чи працівником.

Забороняється в робочий час:

а)  відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;

б)  відволікання працівників училища від виконання професійних обов'язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом  навчання, забороняється,  за  винятком випадків,  передбачених  чинним законодавством.

Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) адміністрація училища з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, адміністрація училища залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує навчального навантаження до початку канікул.

Надання відпустки керівнику училища оформляється наказом Головного управління освіти та науки ХОДА, а іншим працівникам - наказом директора училища. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Режим роботи працівників:

а) адміністрація з 8.00 до 16.30 (перерва з 12.00 - 12.30)

б) майстри виробничого навчання з 7.45 (за 15 хвилин до початку роботи) до 16.30 (перерва з 12.00 - 12.30)

в) викладачі згідно розкладу занять за встановленим педнавантаженням)

викладачі - за 15 хвилин до початку уроку

викладачі, що мають перші уроки з 7.45 - за 15 хвилин до початку уроку           

г) бухгалтерія з 8.00 до 16.30 (перерва з 12.00 - 12.30)

д) бібліотека з 8.00 до 16.30 (перерва з 11.55-12.25)

є) навчальна частина з 8.00 до 16.30 (перерва з 12.00 - 12.30)

ж) секретар-друкарка з 8.00 до 16.30 (перерва з 12.00-12.30)

з) службовці з 8.00 до 16.30 (перерва з 12.00 - 12.30)

і) навчальні майстерні з 8.00 до 16.30 (перерва з 12.00 - 12.30)

к) господарська частина з 8.00 до 16.30 (перерва з 12.00 - 12.30)

л) сторожа згідно з графіком змінності (40 годин на тиждень)

м) курсова підготовка з 9.00 до 17.30 (перерва з 12.00 - 12.30)

Кожен працівник училища повинен відмітити свій прихід на роботу в журналі.

 

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення.

За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні та інші працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань,  преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги.

Заохочення надається в наказі, доводяться до відома всього колективу училища і заносяться до трудової книжки працівника.

 

VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до

п.п.3,4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу про працю України.

 Дисциплінарні стягнення застосовуються директором, якому надано право прийняття  на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

Працівники, обрані до складу профспілкового комітету і не звільненні від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди профспілкового комітету.

До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація училища повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмове пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією училища безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарне стягнення, оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року.

VIII. ОБОВ' ЯЗКИ ЧЕРГОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

 

Чергові викладачі приступають до своїх обов'язків на час перерви і слідкують за порядком в училищі на кожному поверсі протягом робочого дня.

Черговий майстер здійснює чергування в училищі з 7.50 до 16.00, перевіряє наявність учнів на перших уроках, веде облік учнів, які спізнилися. Забезпечує дисципліну протягом занять та в аварійних ситуаціях в училищі.

 


ПОШУК ПО САЙТУ


f3

f3
 
ped
Фанки Лайн 
© 2007 ""